Proclamatie

Waj Ruud d’n Twídde Haër van Waeverstad

Hèrtog van de Pílse looëp en de Vúrste Stroom

Bèron van de Poshoewf en’t Frans Brugske

Màrkies van de mikrèfoon en de skeidsrechtersflaojt

Bèskermhaër van de Kindervakantiewaëk en Verwendag

Baj de graossie van de Waevers, Haër van Waeverstad,

acht-é-vajftigste Prins der Drumknaauwers

Waj verordenéére en maoke bekéénd:

 1. Dè de fiep mí de vastelaovend plats makt vur fístneuze
 2. Baj de VV Gímmert is ’t dí jaor ok bal
 3. Dè nívve de Rooi-Witte kleure ’t di jaor ok in ’t Gruun gí gebeujre
 4. Dè Dientje ’t di jaor zonder z’n vááste barkieper moewt doewn en ok de Spoitgaste wír ’n ménneke minder hebbé.
 1. Dè d’r dí jaor in ’n vérekkes goej TEMPO word gezaëverd
 2. Dè de Gímmerse kefee’s mí de Vastelaovend niej aoitgekóókt raoke
 3. Dè Waj di jaor ‘n’n grooëte polonaise looëpe van Kraojkestad naor Waeverstad
 4. Dè de Vastelaovendvakantie ok een Kindervakantieweek is en dè Waj mí de kléén Drumknaauwerkes gín huttè màr ’n fistje baowe
 1. Dè Waj Waeverstad ’t álleng jaor op zunne Kop gaon zette
 2. Dè Ik dí jaor de Aojtzendkráácht bajj Gímmert Centraol leg
 3. Dè Waj regéére mi de spreuk:

Dì jaor kletse Waj d’r Saome tíggenan

Aldus gèskrive in’t Prinselajk kestaël op d’n Zestiejnde van d’n Ellufde vúrgaond an d’n acht-é-vajftigste Hirlikhajd der Drumknaauwers

Top