Jeugdproclamatie

Waj Jeugdprins Bart d’n Twídde en Jeugdprinses Chrishara d’n Urste

Haërke en Vraawke van Waeverstad

Hèrtog en Hèrtogin van De Haog

Graof van De Pandelaor en Graovin van ‘t Venster

Markies van CV Kittel en Markiezin van de buurt Noord-Wéést

Bèskermhaër van de voetbalclub en Bèskermvraawke van de motorcross

 

Baj de graossie van d’n bóvvemíster en alle Waeversjoonk

Jeugdprins en Jeugdprinses der Drumknaauwers in Waeverstad

 

Waj maoke bekéénd dè vùr ’t kléén Drumknaauwersrajk de vòlgende ríggelkès zén vastgelééd:

 

 1.     Dè Waj aajgelek as Bart en Chrishara dùr ’t laëve gon

mar éllineg dì jaor as Jeugdprins en Jeugdprinses veurop gon.

 2.     Bedanke Waj ex-jeugdprins Diem d’n Úrste en ex-jeugdprinses Anna d’n Úrste vur ‘t skon jaar, mar naw zijn Waj dus ’t Prinsenpaor.

 3.     Waj wille mí dees Vastelaovend vanalles meejmaoke, dus zalle Waj mí dees daog baj ’t pèrdrèèje en voetballe afhaoke.

 4.     Allinig mí goej zin, koom’de de Waeverstad in!

 5.     Mí dees daog laote Waj ons èffe gaon, want Waj zalle hiejr mar inne keejr staon.

 6.     Heurde dur de zaol ’n harde floit drejöm en gao aachteraojt.

 7.     Mí Sofie en Mats als adjudaant, haawe Waj alles in de haand.

 8.     Mí de Vastelaovend hoeft ‘t niej gezoond, mí chips en fris komme Waj dees daog wel roond.

 9.     Dè de buurt Noord-Wéést en CV Kittel mí de stassietocht hun bééste baën veurzette, Waj zalle op allie lette.

 10.  An skool en hoiswéérk wordt niet gedaacht, Waj gaon físte op volle kraacht.

11.  Als láátste slaojte Waj dí af mí ónsaajge motto:

 

 

Dí joar zette waj vanoit De Haog haël Waeverstad op stelte!